Florbal

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia,  zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, ako aj pohybového aparátu.


Obsah predmetu: Oboznámenie sa s pravidlami floorbalu. Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca (vedenie lopty, prihrávky, streľba), herných kombinácií útoku a obrany a ich uplatňovanie v hre. Rozvoj pohybových schopností, zručností a obratností.
Hodina má charakter tréningového procesu.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU


Gestor predmetu: Mgr. Igor Gavalovič
Vyučujúci: Mgr. Igor Gavalovič