Zameranie Centra univerzitného športu

Pravidelná telesná výchova a šport vedie ľudí k vybudovaniu si určitých pozitívnych návykov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu počas celého života človeka. Nedostupnosť športových telesných aktivít, ich obmedzovanie, neposkytovanie a nezabezpečenie môže mať negatívny dôsledok na zdravý a fyzický stav celej našej populácie. Telesná výchova a šport
nie je iba prostriedkom nadobúdania nových vedomostí a praktických zručností, ale je aj pozitívnym prostriedkom trávenia voľného času, upevňovanie zdravia, rozvoja osobnosti a v neposlednej rade i spoločenským vyžitím na upevňovania priateľstva, medziľudských vzťahov. Na základe Organizačného poriadku univerzity reg. č. 5/2010 – ÚPVO z 10.11.2010 a jeho Dodatku č. 1 z 21.12.2011, ktorý bol schválený Akademickým senátom univerzity, vzniká Centrum univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré v rámci organizačnej štruktúry spadá pod riadenie rektorátu univerzity. Poslaním a hlavným cieľom centra je zabezpečiť plnenie úloh univerzity v oblasti vzdelávania, vytvárania podmienok na rozvoj telesnej výchovy a športu pre študentov, zamestnancov a širokú verejnosť. Organizovať športové podujatia na univerzitnej, národnej a medzinárodnej úrovni, podieľať sa na príprave spoločensko – kultúrnych podujatí organizovaných univerzitou. Ďalším zameraním je propagácia športovísk univerzity a služieb poskytovaných v oblasti športu, s cieľom účinnejšieho využitia ľudských zdrojov a majetku.
Prioritou CUŠ je spracovať koncepciu, ktorá bude obhajovať potrebu telesnej výchovy a športu ako súčasť vzdelávacieho procesu univerzity aspoň na úrovni prvých ročníkov jednotlivých fakúlt. Je nutné organizovať vyučovací proces v súlade so študijným programom jednotlivých fakúlt. Chceli by sme študentom univerzity ponúknuť široko spektrálny výber
pohybových aktivít.
Vyučovací proces orientovať na:

 • telesná výchova voliteľná a dobrovoľná
 • letné a zimné školy a kurzy v príslušných športoch

V praktickej výučbe sa zamerať na klasické športové odvetvia, ktoré sú najpopulárnejšie medzi študentmi a to: aerobik, futbal, basketbal, volejbal, plávanie, tenis, floorbal, posilňovanie. Neskôr zaviesť späť, po doplnení lodenice novými kajakmi a kanoe aj vyučovanie vodáctva a turistiky. V rámci letných a zimných škôl a kurzov chceme znovu zamerať orientáciu na turistiku, vodáctvo a lyžovanie.
V rámci športu chceme vytvoriť:

 • podmienky pre prácu športových klubov, a tým zabezpečiť aj vzornú reprezentáciu SPU v Nitre
 • podporovať a metodicky usmerňovať celo univerzitné a medziuniverzitné športové aktivity študentov SPU v Nitre, tak ako napríklad Nitrianske univerzitné dni
 • v spolupráci so SAUŠ organizovať celoslovenské športové a telovýchovné aktivity (Univerziády)
 • organizovať a usmerňovať voľno časové aktivity študentov, zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov, ako aj ostatnú verejnosť

Podnikateľská činnosť:

 • prenájom objektov pre verejnosť
 • prenájom objektov pre športové kluby, ktoré nesú názov SPU Nitra v osobitnom zvýhodnenom režime
 • prenájom objektov pre športové kluby mimo SPU v Nitre
 • spoluorganizovanie športových podujatí domáceho, ale aj zahraničného významu
 • reklamná a sponzorská činnosť
 • prenájom športových objektov pre odborné kurzy a získavanie licencií
 • organizovanie detských letných táborov