Futbal

Cieľ predmetu: Utuženie zdravia,  zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, ako aj pohybového aparátu.


Obsah predmetu: Nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca (prihrávanie, preberanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera, hlavičkovanie), obranných a útočných herných kombinácií a hry. Rozvoj pohybových schopností a herných zručností. Základné pravidlá malého a veľkého futbalu. Študenti majú možnosť hrať v akademickom výbere univerzity.


Študijný odbor: pre všetky odbory na SPU

Gestor predmetu: Mgr. Roman Hrnčár, PhD.
Vyučujúci: Mgr. Roman Hrnčár, PhD.