História

V roku 1952 bola založená samostatná Katedra telesnej výchovy. Vedúcim katedry bol PhDr. Jozef ŠULGAN
Zakladajúci členovia katedry:

PhDr. Jozef Šulgan
Mgr. Dušan Kóňa
Mgr. Ľudovít Jakubčík
Mgr. Stanislav Štefkovič

Pracovníci učili v provizórnych podmienkach, nakoľko neboli vybudované žiadne športoviská. V roku 1962 bol dostavaný športový areál Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorý bol v tom čase ako jediný komplexne dobudovaný športový areál na Slovensku.
Vedúcim katedry bol doc. PhDr. Milan JURÍČEK, CSc., ktorý vo svojej funkcii zotrval do roku 1990.
V roku 1990 sa do funkcie vedúceho dostal na krátku dobu PhDr. Štefan SZALAY, na ktorého miesto nastúpil doc. PhDr. Zdenko BELAJ, CSc.
V roku 1991 bol zriadený Ústav telesnej kultúry, ktorá patril pod rektorát SPU. V roku 1991 bol na poste vedúceho katedry Mgr. Dušan RAIS.
Od roku 1994 nepretržite až do roku 2011 bol vedúcim katedry PaedDr. PhDr. Ivan JANKO, PhD. V roku 1995 bol Ústav telesnej kultúry zrušený a vznikla Katedra telesnej výchovy a športu, ktorá bola priradená pod Fakultu záhradného a krajinného inžinierstva až do roku 2011.
V roku 2011 Katedra telesnej výchovy a športu zanikla a v roku 2012 vzniká Centrum univerzitného športu, ktoré organizačne spadá pod rektorát SPU.
V roku 2012 bol riaditeľom CUŠ PaedDr. Marián Gráca a v súčasnom období riadi toto pracovisko PaedDr. Ľubomír Urban.

V súčasnosti zabezpečuje športové aktivity na SPU Centrum univerzitného športu v spolupráci so ZŠK Slávia SPU Nitra. Centrum univerzitného športu zabezpečuje telesnú výchovu v rámci výučby telesnej výchovy ako nepovinného predmetu na všetkých fakultách SPU. Organizuje letné a zimné kurzy, detské športové tábory, cvičenia pre zamestnancov školy a širokú verejnosť. V spolupráci so ZŠK Slávia zabezpečuje športovanie na masovej a rekreačnej báze.

Prehľad pôsobenia vysokoškolských učiteľov na katedre od roku 1952 až po súčasnosť:

doc. PhDr. Milan Juríček, CSc.

doc. PhDr. Zdenko Belaj, CSc.

doc. PhDr. Vladimír Cibuľka, CSc.

Mgr. Ladislav Doležal

PaedDr. Vojtech Drenka, CSc.

PhDr. Štefan Szalay

Mgr. Dušan Kóňa

Mgr. Ján Tóth

Betka Matiasková

PaedDr. Elena Belajová

PaedDr. Helena Christová

Mgr. František Skyva

Mgr. František Králik

Mgr. Ján Záborský

Mgr. Jozef Kosmáli

PaedDr. Jozef Greguš

PaedDr. Viliam Klein

PaedDr. Dušan Danko

PaedDr. Ján Studenič

PaedDr. PhDr. Ivan Janko, PhD.

PaedDr. Ľubomír Urban

Mgr. Marián Broš

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.

Ing., PaedDr. Jaroslav Jedlička, PhD.

Mgr. Dušan Rais, PhD.

Mgr. Ján Studenič ml.

PaedDr. Mária Švecová

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

PaedDr. Dana Febenová

Mgr. Michal Cehula

Mgr. Juraj Látečka

Mgr. Ľubomír Paška, PhD.

Mgr. Roman Hrnčár, PhD.

PaedDr. Marian Grác

Mgr. Igor Gavalovič

Mgr. Lucia Civáňová

Mgr. Daniel Mikušovič